O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s chladnějším obdobím vám přinášíme explozi inspirace v našem nejnovějším listopadovém vydání Dotačních novin, které vás opět zavede do světa dotačních možností. V úvodu Dotačních novin si tak můžete přečíst nejnovější článek, který je zaměřený na podporu nových dětských skupin v neziskovém sektoru formou dotace na výstavbu či rekonstrukci objektu.

Dále jsme z více než 671 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu zakládání energetických společenství. Rovněž bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje výstavbu vodovodů včetně navýšení kapacity úpraven vody. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, se zaměřuje na podporu rekonstrukcí, výstaveb nových objektů a zařízení, a stavebních úprav, které přispějí k vytvoření optimálních podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci budovy pro novou dětskou skupinu? V našem novém článku najdete informace o možných způsobilých výdajích, o tom co jsou tzv. vedlejší způsobilé výdaje a také jaká je možná podpora na váš projekt.

Čtěte více v našem článku a nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost!

Více informací
Cílem výzvy je podpora zakládání energetických společenství. Vznik energetických společenství je nezbytným předpokladem rozvoje komunitní energetiky v ČR.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování ES. Na související aktivity potřebné ke vzniku energetického společenství a proškolení a činnost koordinátora ES.

ŽADATEL:
1. kolo pro předkládání projektových záměrů – společenství vlastníků jednotek, bytové družstva, pověření zástupci, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky zastupující vlastníky nebo nájemníky bytových jednotek, uzemní samosprávné celky, případně jimi zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnost ve 100% vlastnictví územního samosprávného celku, člen zakladatelského subjektu, který se obvyklou formou zavázal ke spolupráci na projektu založení ES, s výjimkou velkého podniku. Právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, čl. 2, odst. 16 (tj. společenství pro obnovitelné zdroje), nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944, čl. 2, odst. 11 (tj. občanské energetické společenství).

2. kolo pro předkládání žádostí o podporu – stejné jako předchozím kole, navíc dobrovolné svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů. (Alokace 98 mil. Kč.)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora výstavby vodovodů včetně navýšení kapacity úpraven vody s cílem stabilizovat dodávky pitné vody a zmírnit negativních dopady sucha.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat v rámci Aktivita A na výstavbu a dostavbu přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu. Aktivita B na intenzifikaci úpraven vody jako součást vodovodů.

ŽADATEL:
Obce/města, dobrovolné svazky obcí, městské části hlavního města Prahy, obchodní společnosti právnických osob ovládané vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem. Obchodní společnosti a zájmová sdružení právnických osob musí být zároveň vlastníky vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu ve smyslu zákona o VaK.

VÝŠE PODPORY:
Výše příspěvku je u aktivity A až 70 %, u aktivity B až 30 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 16. 10. 2023 do 31. 1. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem této výzvy je podpora rekonstrukce, výstavby objektů a zařízení, a stavebních úprav, které přispějí k vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny existujících sociálních služeb.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy zařízení pro poskytování sociální služby.

ŽADATEL:
Kraje, obce, městysy, města, městské obvody, městské části, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územního samosprávného celku, další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, další právnické osoby, které může zakládat nebo zřizovat hl. město Praha nebo městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v nichž má hl. město nebo městská část 100% podíl, organizační složky státu, spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, nadace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 21. 7. 2023 do 22. 7. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny