O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

vítejte u květnového vydání našich dotačních novin. V tomto čísle pro vás máme zajímavý článek, který je zaměřený na dotace na výstavbu nebo rekonstrukci chodníků, vjezdů do obce či zastávek veřejné dopravy.

Z více než 580 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor jsme vybrali výzvu zaměřenou na podporu zpracování projektové dokumentace pro záměry sociálního či dostupného nájemního bydlení. Druhá výzva se zaměřuje na podporu budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov. Dále je zde výzva určena na podporu regionů ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace, která se soustředí na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na podporu rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

 Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) nedávno vyhlásil výzvu, která nabízí možnost získání dotací na projekty zaměřené na bezpečnost v dopravě. Podpořit lze například výstavbu či rekonstrukci chodníků, zastávek veřejné dopravy nebo úpravu vjezdů do obcí.

Zajímá vás, jaké konkrétní podmínky musíte splnit a jaká je maximální výše příspěvku? Více se dozvíte v našem článku.

Více informací
Cílem výzvy je příprava projektů pro výstavbu či rekonstrukci a podporu dostupnosti bydlení.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na projektovou přípravu pro výstavbu či rekonstrukci (novostavba bytu nebo bytového domu, změna dokončené stavby). Dotace se vztahuje na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory sloužící komerčnímu účelu, avšak tyto mohou tvořit pouze 20 % celkové podlahové plochy stavby.

ŽADATEL:
Obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované obcemi, hlavní město Praha a jeho organizace, městské části Prahy, městské části/obvody statutárních měst, kraje a jejich organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce, městské části/obvodu nebo kraje.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 2. 5. do 30. 10. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na budování nových dětských skupin, což zahrnuje nákup nemovitostí, výstavbu, rekonstrukci a úpravy objektů či zázemí pro dětské skupiny za účelem zvýšení jejich kapacity na území ČR a umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

ŽADATEL:
Právnické osoby registrované v ČR, které mají vlastní identifikační číslo (IČO), nadace a nadační fondy zřízené podle občanského zákoníku, obecně prospěšné společnosti podle zákona o obecně prospěšných společnostech, ústavy dle občanského zákoníku, spolky dle občanského zákoníku, církve a církevní organizace, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a organizace s minimálně roční aktivní činností prokazovanou účetní závěrkou za poslední uzavřené účetní období.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 10. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora regionů ITI Brněnské a Mladoboleslavské aglomerace zaměřená na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků (včetně opatření proti větrné a vodní erozi a skladebných prvků ÚSES) v krajině včetně sídel.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních a vegetačních prvků v krajině a sídlech, včetně opatření proti vodní a větrné erozi.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající, státní organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů dle aktivity.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 27. 9. 2023 do 31. 3. 2025.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Předmětem dotace je podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče prostřednictvím rozvoje a vzniku nových CDZ (Centra duševního zdraví) pro osoby se závažnými duševními onemocněními a další cílové skupiny, včetně zvýšení personální kapacity, rozšiřování služeb do nových regionů a vzniku nových psychiatrických stacionářů pro dospělé, děti a dorost.

ŽADATEL:
PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, církve, církevní organizace, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů dle typu žadatele.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 9. 7. 2024 do 17. 12. 2025.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny