O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

abychom vám zpříjemnili tyto parné letní měsíce, přinášíme nový newsletter plný osvěžujících dotačních tipů. V červencovém vydání našich Dotačních novin z více než 336 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor představujeme tři nové zajímavé dotační tituly a jeden starší, u kterého bude předčasně ukončen sběr žádostí, a domníváme se, že by tato informace neměla uniknout vaší pozornosti.

Prvním z těch nových dotačních titulů je výzva zaměřená na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Další výzva má za cíl podpořit vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Dále vás informujeme o podpoře nákupu nových elektrovozidel pro poskytovatele sociálních služeb. V závěru naleznete shrnutí ke končící dotaci na opatření přispívající k úspoře konečné energie. Nepromeškejte tuto příležitost!

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení a příjemně strávenou druhou půlku prázdnin vám přeje redakce Dotačních novin.

Program Prostředí pro život se zaměřuje na nová řešení v oblasti životního prostředí a rozšíření znalostní základny, která povedou ke zlepšení kvality života v České republice a udržitelnému využívání zdrojů.

Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:
Podprogram 1 se zaměřuje na projekty s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, které přispějí ke zlepšení veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 2️ budou podporovány projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na mzdové náklady (vč. odvodů) vědecko-výzkumných pracovníků a ostatního podpůrného personálu, náklady drobného hmotného a nehmotného majetku, náklady na smluvní výzkum, náklady na investiční vybavení ve formě odpisů a další přímé a nepřímé náklady (režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.).

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace a organizační složky státu.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů (dle podprogramu).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 13. 7. do 13. 9. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Hlavním zaměřením této výzvy je poskytnutí podpory pro zařízení určená ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů a na aplikaci kompostu vyrobeného z těchto zařízení na zemědělskou půdu.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat v aktivitě A na pořízení techniky potřebné pro aplikaci kompostu na ornou půdu pro zemědělské podniky/podnikatele. V aktivitě B na totéž, pouze může být žadatel kompostárna či bioplynová stanice. V aktivitě C bude podpořena intenzifikace a modernizace stávajících kompostáren, výstavba nových kompostáren či výstavba, intenzifikace a modernizace úpravy digestátu z odpadových bioplynových stanic před zapravením do orné půdy.

ŽADATEL:
Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, zájmová sdružení právnických osob, podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů (dle aktivity).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 9. 2023 do 1. 5. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Dotace na podporu projektů zaměřených na nákup vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, kteří operují ambulantně a terénně.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na nákup nových silničních vozidel kategorie M1, M2, M3 a N1 s alternativními pohony PHEV a BEV a na výdaje na povinnou publicitu projektu.

ŽADATEL:
Kraje, obce, městské obvody, městské části a hlavní město Praha, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, další právnické osoby, které můžou zakládat a zřizovat obce nebo kraje, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl, organizační složky státu, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církve, církevní organizace a církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy.

VÝŠE PODPORY:
100 % z celkových způsobilých výdajů (max. 5,36 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 7. do 31. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem samotného programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Důležitá aktualizace: Původně měl běžet příjem žádostí až do 30. 11. 2023, ale vzhledem ke změnám v podmínkách veřejné podpory musel řídicí orgán zareagovat a příjem předčasně ukončit. Nově je tak možné podávat žádosti o podporu pouze do 31. 8. 2023. Také je potřeba mít na paměti, že je vhodné zaregistrovat pouze takové žádosti, u kterých nebude problém doložit veškeré potřebné podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31. 12. 2023 (obtížné by například mohlo být stavební povolení), neboť po tomto datu bude možné vydávat Rozhodnutí pouze dle nového znění podmínek veřejné podpory.

Vyhlášení nové výzvy je samozřejmě v plánu, ale nejdříve až na přelomu roku 2023/2024.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na zateplení obvodového pláště objektů, výměnu nebo renovaci otvorových výplní (včetně osazení vnějších stínících prvků), zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy), využití odpadní energie, modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET (tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, využití biomasy, bioplynu) včetně akumulace energie či výměnu energeticky neefektivních strojů.

ŽADATEL:
Podnikatelské subjekty.

VÝŠE PODPORY:
Max. 65 % z celkových způsobilých výdajů (min. 500 tis. Kč, max. 200 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny