O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s velkou radostí a stále pečlivě pro vás sledujeme všechny dotační příležitosti. A tak není překvapením, že i v tomto srpnovém čísle Dotačních novin jsme připravili několik zajímavých výzev. V úvodu tohoto čísla si můžete přečíst nejnovější článek, který se zaměřuje na to, jak získat dotaci ve výzvách IROP.

Dále jsme z více než 488 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice. Informujeme vás také o dotaci, která podporuje tvorbu nových a obnovu stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na podporu zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče, včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

V případech jako jsou výzvy 111 a 112, kde bylo podáno 736 projektů zaměřených na výstavbu a rekonstrukci škol, byl čas podání žádosti klíčový faktor pro přidělení dotace.

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím jsme se snažili od MMR získat více informací o tom, jak proces hodnocení probíhal a jestli bylo lepší žádost vyplnit méně precizně, získat časovou výhodu, ale také riskovat vyloučení z hodnotícího procesu. Nejzajímavější závěry vám nyní přinášíme.

Více informací
Cílem výzvy je investiční podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

ŽADATEL:
Obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V.

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů (min. ve výši 1,5 mil. Kč, max. do 6 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 14. 8. 2023 do 25. 9. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora tvorby nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel (mokřadů, tůní, malých vodních nádrží); vegetační krajinné prvky (dle regionů).

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na vyhloubení tůní ve stávajícím terénu (včetně svahování břehů a vytvoření výškově členitého dna tůní nebo vytvoření pozvolného přechodu mezi vodním a suchozemským prostředím), výstavbu nových malých vodních tůní, případně komplexní rekonstrukci MVN, vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků, obnovu říčních ramen v nivě vodního toku nebo podpůrná opatření na vodním toku a v nivě, založení a/nebo obnovu stromořadí, solitérních stromů, mezí, větrolamů atp.

ŽADATEL:
Kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby nepodnikající a fyzické osoby podnikající.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů (dle aktivity).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 12. 7. 2023 do 26. 4. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na rozvoj a dostupnost akutní lůžkové psychiatrické péče (včetně dětské) a ochranného léčení se střední úrovní dohledu.

ŽADATEL:
PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách.

VÝŠE PODPORY:
Max. 150 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 12. 9. 2023 do 12. 9. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny