O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v úvodu Dotačních novin vám přinášíme článek týkající se dotace na demolici a následnou revitalizaci území stávajících brownfieldů.

Z více než 605 aktuálně otevřených výzev pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu obnovu přírody a krajiny v Ústeckém kraji. Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje obnovu (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na podporu výstavby, modernizace a rekonstrukce komunikací pro cyklisty.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

 Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

   

Státní fond podpory investic zveřejnil novou výzvu, která podporuje transformaci brownfieldů na lesy a lesoparky. V našem článku najdete podrobnosti o možnostech financování a podmínkách pro příjem žádostí, včetně minimální a maximální výše dotace. Seznámíme vás i s klíčovými dokumenty a kritérii hodnocení žádostí.

Pokud vás zajímá revitalizace, nevynechejte tento článek!

Více informací
Cílem výzvy je podpořit obnovu přírody a krajiny v Ústeckém kraji.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na následující aktivity – Aktivita 1: Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků (Vytváření a obnova tůní a mokřadů, Malé vodní nádrže, Revitalizace a renaturace vodních toků a niv, Nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů). Aktivita 2: Tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi (Vegetační krajinné prvky). Aktivita 3: Péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů. Aktivita 4: Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů. Aktivita 5: Zprůchodnění migračních překážek pro vodní živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti, a zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské živočichy a opatření k omezování jejich úmrtnosti.

ŽADATEL:
Dobrovolné svazky obcí, kraje, obce, veřejné výzkumné instituce, organizační složky státu, fyzické osoby podnikající, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace a obecně prospěšné společnosti, obchodní společnosti a družstva, církve a církevní organizace, fyzické osoby nepodnikající.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů dle typu aktivity.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 16. 6. 2023 do 30. 6. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora obnovy (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek. Jedná se zejména o movité kulturní památky, jako jsou např. oltáře včetně oltářních obrazů, závěsné obrazy, sochařská díla, kostelní lavice, varhany nebo kazatelny, které jsou umístěny v církevních objektech a dále o soubory uměleckých děl sochařských a malířských a předmětů výtvarného a užitého umění. Finanční příspěvek může být použit na obnovu (restaurování) kulturních památek, které jsou součástí nemovité kulturních památky (jsou pevně spojené s nemovitostí a nemají vlastní rejstř. č. ÚSKP), jako jsou oltáře, kazatelny, křtitelnice a varhany a zároveň může být použit příspěvek z jiných programů na úseku státní památkové péče na stavební obnovu nemovité kulturní památky, případně i na jiné součásti nemovité kulturní památky.

ŽADATEL:
Vlastníci movité kulturní památky: fyzické osoby, obce a jimi zřizované právnické osoby, církve, neziskové organizace, právnické osoby a kraje.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 25. 4. do 30. 6. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury; na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury; na realizaci doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. (min. 3 mil. Kč, max. 50 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 30. 9. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny