O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

s velkou radostí a stále pečlivě pro vás sledujeme všechny dotační příležitosti. V srpnovém čísle Dotačních novin si tak můžete přečíst o dlouho očekávaných výzvách v oblasti obnovitelných zdrojů energie a dalších inspirativních dotačních titulech a programech, které pro vás máme v tomto newsletteru připravené.

Z více než 335 aktuálně otevřených výzev pro soukromý sektor jsme vybrali několik zajímavých dotačních titulů. Prvním z nich je výzva zaměřená na podporu rozvoje malých vodních elektráren prostřednictvím výstavby a modernizace. Dalším je výzva vyhlášená na podporu technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. Dále vás informujeme o programu THÉTA 2. Jedná se o podporu transformace a modernizace energetického sektoru prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v této oblasti. Poslední zmíněný dotační titul se věnuje podpoře malých a středních podniků prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb. Pro jednotlivá území jsou konkrétní výzvy vyhlašovány prostřednictvím místních akčních skupin (MAS).

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Výzva se zaměřuje na podporu rozvoje malých vodních elektráren prostřednictvím výstavby a modernizace.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na technologickou část stavby (např. turbínu, rychlozávěry, generátor, řídicí systém, jeřáb, hradidla, česle apod.), stavební část stavby (např. vtokový objekt, spodní stavbu MVE, strojovnu, vybudování nebo úpravu vtokového a odtokového kanálu, úpravy jezu a souvisejících zařízení apod.), inženýrskou činnost a projektovou dokumentaci.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 65 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 6. 9. 2023 do 13. 12. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na rozvody bioplynu, kompresní zařízení včetně technologie sušení a chlazení stlačeného plynu, předúpravu bioplynu, úpravu bioplynu na biometan, zařízení pro regulaci a měření kvality a množství plynu, zařízení k přenosu dat, výdaje při modernizaci a rekonstrukci rozvodů elektřiny, zařízení pro úpravu biometanu na kvalitu dle požadavků PDS pro vtlačení do plynárenské soustavy, zařízení na zkapalňování biometanu, zařízení pro odorizaci biometanu, zásobníky plynu (Bio-CNG, Bio-LNG), těžební plynovod, inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci ad.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky.

VÝŠE PODPORY:
Max. 65 % z celkových způsobilých výdajů (min. 1 mil. Kč, max. 100 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 6. 9. 2023 do 13. 12. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Program THÉTA 2 se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizaci tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií.

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu
Cílem podprogramu je přispět k tvorbě kvalitních podkladů pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru.

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost
Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR.

Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky
V podprogramu 3 budou podpořeny projekty připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (TRL, typicky 3 až 5) a kde se tak primárně neočekává rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze čerpat na osobní náklady včetně odvodů za zaměstnavatele, náklady na nástroje, přístroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum a další přímé a nepřímé náklady jako jsou režie, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochrana práv duševního vlastnictví ad.

ŽADATEL:
Malé, střední a velké podniky a výzkumné organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 90 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 20. 7. do 31. 10. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem této výzvy je prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje se zapojením MAS identifikovat lokální problémy a umožnit tak hlubší subregionální dosah podpory především pro malé a střední podniky na venkově a zároveň s cílem též oslovit prvožadatele.

Aktuálně jsou přijímány žádosti MAS Havlíčkův kraj a MAS Východní Slovácko. Ostatní MAS budou brzy zveřejňovat informace, doporučujeme proto sledovat příslušné MAS nebo naše webové stránky.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na dlouhodobý hmotný majetek (např. pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení), dlouhodobý nehmotný majetek (např. SW řešení, IT infrastruktury), služby a nepřímé náklady (do max. výše 7 % způsobilých výdajů).

ŽADATEL:
Malé a střední podniky..

VÝŠE PODPORY:
Max. 50 % z celkových způsobilých výdajů (min. 125 tis. Kč, max. 1 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Dle zahájení příjmu příslušné MAS.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny