O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

v únorovém čísle Dotačních novin vás seznámíme s novinkami ze světa grantů a dotací.

Z více než 696 aktuálně otevřených výzev jsme pro veřejný sektor vybrali výzvu zaměřenou na podporu pobytové péče pro ohrožené děti a rodiny. Poté se zaměřujeme na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu. Dále bychom vás rádi informovali o dotaci, která podporuje zlepšení životního prostředí a kvality života občanů v obcích na území národních parků. Poslední výzva, kterou vám přinášíme, je zaměřená na zajištění dostupnosti pitné vody.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační manager.

 Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin.

Cílem výzvy je podpořit deinstitucionalizaci pobytové péče pro ohrožené děti v ČR tak, že bude zvýšena dostupnost služeb komunitního typu pro ohrožené děti a rodiny.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavbu, rekonstrukci a úpravy budov určených pro pobytovou péči o děti. Dále na vybudování, rekonstrukce a úpravy zázemí pro poskytování ambulantní či terénní služby pro rodiny.

ŽADATEL:
Právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní identifikační číslo, kraj, obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec, další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj, organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. – 70,2 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 12. 2. do 31. 12. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod a kanalizační sítě.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, na výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody. Dále na výstavbu a dotavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou nebo intenzifikaci ČOV. Na odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV.

ŽADATEL:
Obce, svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku. Vodohospodářské akciové společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů. (max. 50 mil. Kč).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 19. 3. do 30. 5. 2024 nebo do vyčerpání alokace této výzvy.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí na území národních parků a kvality života občanů v obcích, které leží na území národních parků a podpora udržitelného rozvoje těchto obcí.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat a posílení vybavenosti a infrastruktury obcí, vypracování rozvojových dokumentů, studií a přípravu projektů. Podporu lze také získat pro informační centra zaměřená na národní parky, programy vzdělávání a osvěty v oblasti životního prostředí a spolufinancování projektů financovaných z prostředků EU (OPŽP, NPO, Modernizační fond).

ŽADATEL:
Všechny právnické osoby, s výjimkou obchodních korporací s podílem územních samosprávných celků menším než 50 % a politických stran a hnutí, obce, správy národních parků, nestátní neziskové organizace.

VÝŠE PODPORY:
Max. 85 % z celkových způsobilých výdajů dle aktivity.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 1. 11. 2023 do 28. 6. 2024.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je zajištění a zvýšení dostupnosti pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu zejména v oblastech s nedostatkem body a v oblastech zasažených suchem.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Dotaci lze čerpat na výstavbu a zabezpečení vodárenské infrastruktury a Smart Metering.

ŽADATEL:
Obce, svazky obcí, vodohospodářské společnosti.

VÝŠE PODPORY:
Max. 70 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 9. 3. 2024 do 30. 5. 2024 nebo do vyčerpání alokace této výzvy.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Navštívit nás můžete také na pobočkách v Brně, Praze či Písku. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny